جلسه مشارکت موثر ، برای حکومت داری خوب در بامیان برگزار شد

این جلسه از طرف دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما)دربامیان ،روز سه شنبه برگزار گردید. خانم گلدن سرپرست دفتر یونما در بامیان در آغاز این جلسه گفت :هدف از برگزاری این جلسه تقویت حکومت داری خوب  در بامیان است . محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان تاکید کرد که: «مشارکت نهاد های جامعه مدنی و شورای ولایتی بامیان در بهتر شدن حکومت داری خوب دربامیان میتواند خیلی ...

ادامه...