مصاحبه

سیاستمنداران افغانستان خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان را اشتباه میدانند