جدید در مورد افغانستان

افغانستان عضویت در شواری دائمی کریکت را بدست اورد