جلسه مشارکت موثر ، برای حکومت داری خوب در بامیان برگزار شد

این جلسه از طرف دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما)دربامیان ،روز سه شنبه برگزار گردید.

خانم گلدن سرپرست دفتر یونما در بامیان در آغاز این جلسه گفت :هدف از برگزاری این جلسه تقویت حکومت داری خوب  در بامیان است .

محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان تاکید کرد که: «مشارکت نهاد های جامعه مدنی و شورای ولایتی بامیان در بهتر شدن حکومت داری خوب دربامیان میتواند خیلی موثر واقع شود.»

عبدالله نوید رئیس ریاست اقتصاد بامیان در مصاحبه با رادیو بامیان گفت: «شورای ولایتی بامیان می تواند برکارکرد ادارات دولتی بامیان نظارت کند ونهاد های جامعه مدنی بامیان می توانند نظرها ،انتقاد ها ،پیش نهاد های خود ومردم بامیان را به اطلاع ادارات دولتی بامیان برسانند و در نتیجه حکومت داری دربامیان روز به روز بهتر شود.»

عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت بامیان نیز از برگزار شدن چنین جلساتی استقبال کرد و در مصاحبه با رادیو بامیان گفت: «چنین جلساتی می تواند ما را در حکومت داری خوب در بامیان کمک کند.»

انجنیر محمدظاهر شیوا رئیس ریاست شهر سازی و مسکن در بامیان گفت: «هم شورای ولایتی و هم نهاد های جامعه مدنی بامیان ،در حکومت داری خوب در بامیان نقش خوبی دارند.»

جعفررحیم مسوول امور مطبوعاتی یونما در بامیان که در این جلسه اشتراک داشت در مصاحبه با رادیو بامیان گفت: «یکی از ویژه گی های حکومت داری خوب مشارکت شورای ولایتی و تهاد های جامعه مدنی در حکومت داری است.»

در این جلسه تعدادی از مقام های ادارات دولتی بامیان ،نهاد ها ،نماینده شورای ولایتی و فغالان نهاد های جامعه مدنی بامیان اشتراک داشتند .این دومین جلسه مشارکت موثر برای حکومت داری خوب در بامیان است.

این سلسله جلسه ها برای حکومت داری خوب در بامیان در آینده نیز برگزار خواهد شد.21175107_10208390617356915_1342648742_n