مردم و مسئولین (وضعیت محیط زیست در بامیان)

در برنامه کنونی مردم و مسئولین شهروندان بامیان در باره وضعیت محیط زیست از مسئولین امور پرسیدند و مسئولین پاسخ ارائه کردند.