گفتگو باسخنگوی والی بامیان و ولسوال شیخعلی در ارتباط وضعیت راه هاي مواصلاتی باميان

مصاحبه راىيو باميان با آقای عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان و نور آقا سامی ولسوال شیخعلی ولایت پروان در ارتباط به وضعیت راه های مواصلاتی بامیان

رادیو بامیان: آقای حمدی در ارتباط به وضعیت راه های مواصلاتی برای شنوندگان معلومات بدهید لطفا که وضعیت ازچه قرار است؟

احمدی: امروز تمام راه های مواصلاتی برای مدت محدودی  البته بین ساعت ۱۰ تا ۲بجه کوتل شیبر وراه بامیان یکه ولنک وکوتل آقرباط که مرکز بامیان را به ولسوالی سیغان وصل میکند باز شده بود که مسافرین رفت وآمد کردند که موترهاومسافرین که در دوطرف گیر  مانده بودند به مقصد شان حرکت کردند ورسیدند  بعد  البته این سه مسیر باز بودند بخاطریکه  تلفات انسانی نشود اداره محلی ودیگر ادارات زیربط این سه مسیر رابسته کردند  بجز از همین سه راه دیگر همه راه ها بسته بودند.

رادیوبامیان: آقای احمدی آیا درحال حاضر همه مسیر ها به روی ترافیک مسدود است؟

احمدی: بلی تمام راه ها بصورت عموم چی راه های که مرکزبامیان را به ولسوالی چه ولسوالی هارا به ولسوالی ها وچه ولایت بامیان را به کابل وصل میکند  به صورت مطلق وعمومی بسته است. ما راه ها را  بسته کردیم چون طوفان ها بسیار شدید است درساحات مرتفع  برف باری ها خیلی شدید است حفظ جان همه شهریان ما برای ما خیلی مهم است به خاطر ما راه ها را مسدود کردیم تا خدای نا خواسته کدام حادثه ناکوار رخ ندهد.

رادیو بامیان: وضعیت مسافرین گیرمانده درمیان مسیر ها چگونه است آیا حکومت محلی موفق شد تا جان این مسافرین را نجات دهند؟

احمدی: روز گذشته درکوتل  حاجیگک به تعداد بشتر ۱۰۰تا ۱۲۰ نفر توسط تیم نجات که  در رأس آن شخص مقام ولایت بودند  نجات یافتند که تاهنوز موترهای شان باقی مانده است،  حدود ۷۰ نفر  درمسیر بین پنجاب وپل بند شوی گیرمانده بودند نجات داده شدند که موترهای شان هنوز درآنجا باقی مانده است ومسافران شان را درقریه جات نزدیک انتقال دادیم  و به فضل خداوند  نجات یافتند که هم  چنان ۴۰نفر درساحات غرب  پنجاب درمنطقه ده سید  اخضرات دربین برف گیر مانده  بودند مسافران شان را درمنطقه ها انتقال دادیم  باوجود اینکه برف باری ها شدید بود ما نتوانستیم  موترهای شان را از زیر برف بکشیم الحمدالله توانستیم  که مسافران  را نجات دهیم.

شنونده های گرامی قسمت ازکوتل شیبر که مربوط پروان می شود نیز به اثر برف وطوفان های شدید مسدود شده است درحالیکه تیم برف پاکی پروان نیز مصروف کار است.

دراین مورد هم مصاحبه انجام داده ایم با نورآقا سامی ولسوالی ولسوالی شیخعلی ولایت پروان که باهم می شنویم.

رادیوبامیان: آقای سامی اگر بفرمایید که وضعیت امروز در کوتل شیبر ازچه قرار بود آیا موفق شدید که مسیر را پاک کنید یا خیر؟

سامی: امروز ما توانستیم که درحدود ۷۰ موتر مسافربری را که از روز گذشته دربرف گیر مانده بودند وبه طرف بامیان درحرکت بودند به طرف بامیان روان کنیم، دیروز  هم ما مربوطه پروان را پاک کرده بودیم ولی از مربوطه بامیان به اثر طوفان شدید که بود نتواست  راه را باز کند  البته امروز خوشبخاته از صبح زود درساحه رفتیم قسمت از کوتل شیبر که مربوط پروان بود پاک کاری کردیم وحتی حدود دو کیلومتر از مربوطات بامیان را هم ما پاک کردیم و موتر های گیرمانده در شیخعلی را به طرف بامیان به خیروسلامت روان کردیم به کمک هم دیگر  توانستیم مسافران که در ولسوالی شیخعلی بند مانده بودند نجات یافتند.

رادیو بامیان: آقای سامی بعد ازاینکه توانستید مسافران گیرمانده را نجات دهید حالا وضعیت کوتل چگونه است باز است یا مسدود؟

سامی:  ما تا ناوقت روز  درکوتل شیبر بودیم ماشینری هایکه ماداشتیم کفایت  نمی کرد چون خیلی طوفان شدید بود.  تاساعت چهار مسافران توانستند عبور کنند. و زمانیکه خیلی ناوقت شد و طوفان هم شدید شد مسافرانیکه  بعد از ظهر حرکت کرده بودند ما نماندیم که  از کوتل عبور کند ما آنهاره  دوباره به ولسوالی برگرداندیم به چند هوتل که درشیخ علی  وجود  دارد جابجا کردیم مه خودم از همه شان باخبری کردیم بازهم از آنها احوال میگیرم که آنها با کدام مشکل برنخورند تا فردا انشاالله وضعیت جوی بهتر شود کار را جدی آغاز می کنیم.

تشکر ازشما آقای سامی و آقای احمدی

تشکر از شما هم

مصاحبه کننده: محمدموسی “خالقی” قزاقاحمدی سامی