مردم و مسئولین (انتخابات وچالش های آن)

دربرنامه کنونی مردم و مسئولین در باره انتخابات وچالش های آن در ولایت بامیان بحث کردند مسئولین به سوال های مردم پاسخ گفتند، برنامه مردم و مسئولین به همکاری تخنیکی و حمایت مالی بی بی سی میدیا اکشن ازطریق رادیو بامیان تهیه و نشر میگردد