مردم و مسئولین

دربرنامه این هفته مردم و مسئولین در ارتباط به انتخابات وچالش های آن در ولایت بامیان مردم از مسئولین امور پرسیدند و مسئولین هم پاسخ ارایه کردند.