از روز جهانی رادیو در بامیان گرامیداشت به عمل آمد

از سیزدهم فبروري روز جهاني رادی ودر ولایت بامیان باحضور داشت مسولین رسانه رادیوهای محلی ودیگر خبرنگاران درمرکزآموزشی لنکن  تجليل به عمل امد.
از روز جهاني راديو در حالي در بامیان  تجليل مي شود كه به گفته آگاهان، اين رسانه جايگاه اش را به عنوان نخستين وسيله اطلاع رساني موثر در ميان باشندگان كشور ثابت كرده است..
راديو تنها رسانه اي است كه در بيشتر بخش هاي كشور مردم به آن دسترسي دارند و از نشرات آن مستفيد مي شوند..
اكنون در افغانستان بيشتر از ۱۷۵ راديو فعاليت دارد و برنامه هاي خبري و تفريحي را براي شهروندان افغان تقديم ميكنند.

احمد حسین پور سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان در این محفل با اشاره به مشکلات رادیو های محلی گفت: «از یک طرف محدوده نشراتی رادیوها کم است وبرنامه منظم تری که نشرمیشود فقط همان اخبارشان است  ورادیوها باید برنامه هایشان را طوری طرح بکنند که مطابق خواست شنوده هاباشد.»

وی افرزودکه رسانه های محلی بامیان برنامه های فعلی تفریحی ،دینی ،فرهنگی وسیاسی شان را افزایش و گسترش دهند.

هادی غفاری خبرنگار پژواک که از سال سال ۱۳۷۹ کار رسانه ای اش را در رادیو دری مشهد آغاز وتاحال ادامه داده است میگوید:«در این عصروزمان رادیوها با امکانات پیشرفته کارهایشان را پیش میبرند که من خاطراتی که از دایو دری مشهد دارم طیب ریلی بسیار بزرگ را پشت میکردیم ومیرفتیم برای گرفتن مصاحبه اما درحال حاضر سهولت های زیادی ایجاد شده است .»

وی از مردم بامیان خواست که از برنامه های رادیویی استفاده لازم را نمایند ورادیوهاهم باید مطابق به خواسته های مردم برنامه هایشان را تهیه کنندبه  گفته غفاری دربامیان رادیوهای محلی وخصوصی را دولت حمایت نمیکند وبراساس یک پروژه این رادیوها ایجاد گردیده است وبعد از ختم پروژه این رسانه ها با مشکلات زیادی مواجه شده اند.

درهمین حال ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنای صدای امریکا در مورد کارکردهای رادیوها گفت: «پس از سپری شدن سه دهه جنگ درکشور رادیو بامیان خیلی نقش عمده را در این ولایت بازی نموده است باپخش موسیقی وبرنامه های تفریحی حالت روحی وروانی خوبی را بین مردم بوجود آورد همه مردم خوشحال بودند.»

اما وی از حالت فعلی رسانه ها ابراز نگرانی نموده گفت که در این اواخر فعالیت های رادیوهای محلی کم رنگ شده است وی دلیل عمده کمرنگ شدن نشرات رادیوها را نبود بودجه کافی دانست .

محمدزمان با هنر یک تن از شهروندان بامیان دررابطه به نقش رادیوها دریک جامعه گفت:رادیوها نقش تفریحی ،اطلاع رسانی واموزشی را دربین مردم یک جامعه دارند.

آقای باهنر افزود: «رادیو هیچ گاهی نقش خودرا از دست نمیدهد بخاطریکه سه ویژه گی عمده را دارد اول اینکه درهمه جاقابل دسترس است حتی یک شخصی که دهقان است میتواند با کمترین هزینه یک رادیوبخرد وگوش نمانماید.»

به باورمحمد زمان رادیو را میتوان  درهمه وقت وهمه جا  شنید   مثلن یک راننده درزمان راننده گی هم میتواند راننده گی نماید وهم رادیورا گوش دهد امادرجریان کار تلویزون را هرگز دیده نمیتوانند.

راديو براي نخستين بار در قرن نوزدهم اختراع شد. به گفته آگاهان تولد رادیو عصر ارتباطات مدرن را رقم زد و جهان بعد از این تحول بزرگ چهره عوض کرد، اما رادیو همچنین جوان، قابل دسترس، وسیع، ساده و اقتصادی  باقی ماند.

گزارش: آمنه »رضایی«DSC04992 DSC04990