چهارنفراز اثرجاری شدن سیلاب دربامیان کشته و۷تن دیگرزخمی شدند

مقامات محلی درولایت بامیان می‌گویند که از اثر بارندگی های اخیر وسرازیر شدن سیلاب وآب خیزی، ۴نفرکشته و۷نفردیگر دراین ولایت، زخمی شدند.

به گفته‌ی مقامات محلی وریاست مبارزه با حوادث دربامیان، بارش های پی‌هم وشدید چند روز اخیر سبب سرازیر شدن سیلاب ها در برخی نقاط بامیان شده که خسارات مالی هنگفت برای مردم به بارآورده است.

عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان دراین باره به رادیو بامیان گفت:” بارندگی های اخیرسبب سیلاب و آب خیزی دربامیان شده که عصر روز جمعه یازده نفر مصروف ساخت یک پول چوبی برسر دریا دهن سیاه دره بودند که آب خیزی وسیلاب سبب تلف شدن ۴نفر وهمچنان زخمی شدند ۷ نفردیگر شده است”.

زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده و مقامات وضعیت صحی یکی ازاین افراد را وخیم خوانده اند. ریاست مبارزه با حوادث بامیان می‌گوید که هزاران جریب زمین زراعتی، صدها جوی آبرسانی، کاریزها ومنازل مسکونی نیز از اثرسیلاب تخریب شده است.

ریاست مبازره با حوادث می‌گوید که هنوز خسارات مالی به وجود آمده از اثرسرازیر شدن سیلاب های اخیر معلوم نیست اما تیم های بر رسی درحال سروی اند.

18556144_629121390627119_5887667957452021295_n