برخورد انتقام جویانه یک نماینده مجلس افغانستان ازشرکت هوایی کام ایر

 

صبح روز سه شنبه، یک نماینده شورای ملی افغانستان، توسط شماری از هوادارانش مانع فرود طیاره کام ایر درمیدان هوایی بامیان شدند.

هواداران عبدالرحمن شیدانی، نماینده مردم بامیان درشورای ملی افغانستان، با وجود مخالفت نیروهای امنیتی بامیان، وارد میدان هوایی شده وخط رنوی را به روی فرود طیاره کام ایر بستند.

این برخورد انتقام جویانه آقای شیدانی، حتی سبب بروز مشکلات در نشست وپرواز های بین المللی در میدان هوایی کابل شده واعتراضات گسترده مسئوولان شرکت های هوایی خصوصی را بر انگیخته است.

عثمان صمدی، رئیس شرکت هوایی کام ایر گفته است که پرواز این شرکت ساعت شش ونیم صبح از کابل به بامیان بود اما این نماینده شورای ملی به دلیل تأخیر، این پرواز را ازدست داد.

آقای صمدی گفته است که این نماینده مجلس با زورگویی، مانع نشست این پرواز به میدان هوایی بامیان شده و این طیاره را مجبور به برگشت دوباره به کابل کرده تا این نماینده را با همراهانش به بامیان انتقال دهند.

آقای صمدی می‌افزاید که این عمل آقای شیدانی، سبب ضرر مالی ده هزار دالری برای این شرکت شده است. این طیاره ظرفیت ۳۰ نفر مسافر را داشته که به گفته‌ی مسوولین شرکت کام ایر تمام مسافرین آن تکمیل بوده است.

آقای شیدانی می‌گوید که پس از، از دست این پرواز، به معاون وزارت هوا نوردی افغانستان در تماس شده و میدان هوایی کابل را ترک کرده است. وی می‌گوید از ممانعت این پرواز توسط هوادارانش اطلاع ندارد.

پیش از این نیز برخی از نمایندگان شورای ملی افغانستان به دلیل قانون شکنی وسوء استفاده از صلاحیت هایشان مورد انتقاد های شدید مردم ونهاد های مختلف قرار گرفته اند.

منابع مختلف محلی که نمی خواهند از آنان نام برده شود می‌گویند که آقای شیدانی بار ها با زورگویی ومداخلات، قانون را نقض کرده است.

پیش از این چندین نماینده شورای ملی افغانستان به دلیل غیرحاضری بیش از حد، ازسوی این مجلس سلب صلاحیت شده اند.

اما تا کنون این واضح نیست که آیا آقای شیدانی نیز ازسوی شورای ملی، مورد پرسش قرار خواهد گرفت ویا وظیفه اش به تعلیق خواهد آمد یا خیر؟

براساس گزارش تحقیقی موسسه انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان که درماه حوت سال گذشته نشر شده بود، سوء استفاده از موقف نمایندگی ازسوی نمایندگان و وابستگانشان وزیرپا کردن قانون ازسوی این نمایندگان ولایات افغانستان، بخش مهم از یافته های این گزارش بود.

دراین گزارش لت و کوب مردم ازسوی نمایندگان، عدم درنظرداشت قوانین ترافیکی و مداخلات آنان در کارهای مختلف نیز یاد شده است.

1E6FCCCE-3A81-4625-A76C-150989A6D8C0_w987_r1_s