حضور بانوان پلیس در ولایت بامیان، نسبت به ولایات دیگر بیشتر است

بانوان هم می توانند مانند دیگر نیروهای امنیتی برای تامین امنیت کشور سهم گرفته و در این راستا،نقش داشته باشند. در ولایت مرکزی بامیان نزدیک به هفتاد پلیس زن در ساختار نیروهای امنیتی ،مصروف ایفای وظیفه هستند. ناهید عیار،مدیرعمومی جندر فرماندهی پلیس این ولایت، بیش از یک دهه است که در بخش ها و  سمت های مختلف فرماندهی پلیس بامیان فعالیت داشته و در مورد انگیزه پیوستن اش به صفوف نیروهای امنیتی و فعالیت های کنونی اش چنین گفت: «مه حس ازی ره داشتم که یک خانم هم میتواند یک رهبر یک منسب دار و یک قومندان خوب باشه که درعرسه کاری خود موفق باشه و یک کسی باشه که درتمام امورات و یادربخش که کارمیکند آشانی  کامل دشته باشه.»

درهمین حال،محمد علی لکزی آمر امنیت  فرماندهی پلیس ولایت بامیان می گوید که حضور بانوان پلیس در صفوف نیروهای امنیتی این ولایت،سهولت های زیادی در تامین امنیت ایجاد کرده است.

طبقه اناث میتواند دربخش ها ومسایل سرقت و جرم های جنایی که صورت میگیرد برای پلیس خدمت خوبی انجام  دهند، که این یک سهولت است.

وی می افزاید : «حضور بانوان پلیس دراین ولایت، نسبت به ولایات دیگر،بیشتر است .من گفته میتوانم که قومندانی امنیه بامیان از نظر حضور بانوان پلیس نسبت به دیگر ولایت افغانستان رقم اول را دارد.»

مدیرعمومی جندر فرماندهی پلیس ولایت بامیان از دیگر خانم ها نیز می خواهد تا به صفوف نیروهای امنیتی پیوسته و سهمی در تامین امنیت شهروندان، داشته باشند.

بانو عیار: «از تمام مادران وخوهران  میخواهم درصفوف نیررهای امنیتی پیوست کنند تابتوانیم به اوکسایکه واقعن به کمک نیاز دارند دست آنهاره بگریم خواهران ومادران ما هروقت که  بخواهد میتوانند بیایند درصفوف نیروهای امنیتی  بیپیوندند.وما باآغوش باز ازآنها پذیرای  میکنیم کورس های زیادی برای خوا هران ومادران ما است  هم درخارج وهم درداخل که مامیتوانیم آنهاره منحیث منسب دار استخدام کنیم که به مردم جامعه یا خانم های که حد اقل متضررمیشوند کاری کنیم.»

هرچند حضور بانوان پلیس دراین ولایت نسبت به دیگر ولایت پررنگ هستند اما با آنهم این بانوان  بامشکلات زیادی در این بخش روبرو هستند. شیرین یک تن افسران پولیس زن در بامیان: «ما مشکلات زیادی داریم خصوصا ماموتر عمله برای  پلیس بانوان نداریم.»

دولت برای تقویت نقش و حضور زنان در ترکیب نیروهای امنیتی، تلاش های زیادی به انجام داده است و پول هنگفتی را برای آگاهی دهی به منظور جلب زنان در صفوف نیروهای امنیتی، به مصرف رسانده است.نیروهای پلیس زن در افغانستان معمولا به خط جنگ فرستاده نمی‌شوند و بیشتر مشغول فعالیت های اداری و بازرسی سایر زنان در کمربندهای شهری هستند.

گزارش: محمدموسی “خالقی” قزاقNahid Ayar