برای ۱۳۰ فامیل در ولسوالی یکاولنگ۱ بامیان بسته های پروسس لبنیات توزیع شد

ریاست حفاظت محیط زیست بامیان، برای ۱۳۰ فامیل در ولسوالی یکاولنگ۱ این ولایت، روز گذشته، بسته های لوازم پروسس لبنیات توزیع کرده است.

این اداره امروز-جمعه ۱۲ جوزا-، با ار سال خبرنامه به رادیو بامیان گفته است که برعلاوه توزیع بسته های پروسس لبنیات، در ولسوالی یکاولنگ۱ برای شورا ها و انجمن های علفچر ها ۵۷۰۰کیلوگرام تخم رشته کوهی نیز توزیع کرده است.

به نقل از این خبرنامه، محمد ابراهیم دادفر ، رئس اداره حفاظت محیط زیست بامیان، طی جلسات جداگانه با حضور اشتراک کنندگان، روی چالش های ناشی از تغیرات اقلیمی و چگونگی مدیریت پایدار زمین و جنگل صحبت کرده است.

در خبرنامه آمده است که، این پروژه از طرف برنامه GEF یا سازمان تسهیلات جهانی محیط زیست با هماهنگی دفتر FAO یا بخش غذا و زراعت سازمان ملل  و با همکاری ریاست های حفاظت محیط زیست، زراعت و انکشاف دهات تطبیق می‌گردد.

گزارشگر: عبدلوصیل “سخی زاده “