پروسه ثبت و راجستر وسایط نقلیه اشترنگ راسته در بامیان در بامیان آغاز گردید

پروسه ثبت و راجستر وسایط نقلیه اشترنگ راسته در بامیان آغاز گردید.

امروز (یکشنبه، ۲۱حوت)، دفتر مطبوعاتی و راوبط عامه فرماندهی امنیه ولایت بامیان، با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها، از آغاز پروسه ثبت و راجستر وسایط نقلیه اشترنگ راسته و یک کلید، در این ولایت خبر داد.

براسا این خبرنامه، قرار است تمام وسایط نقلیه اشترنگ راسته و یک کلید در ولایت بامیان، در مدیریت ترافیک فرماندهی امنیه ولایت بامیان، باحضور هئیت توظیف شده از سوی این مدیریت، شناسایی وثبت میگردد.
 این روند از تاریخ  ۲۰ حوت شروع است و تا ۹۰ روز دیگر، ادامه دارد.

فرماندهی امنیه بامیان از اشخاص که از وسایط نقلیه اشترنگ راسته و یا یک کلید استفاده میکنند، میخواهد که بخاطر ثبت وراجستر وسایط نقلیه‌ خویش به مدیریت ترافیک فرماندهی امنیه ولایت بامیان مراجعه نموده، وسایط شان را ثبت نمایند.

در خبرنامه آمده است: در صورت ثبت نکردن وسایط الی وقت تعین شده، واسطه شان توسط نماینده‌گان موظف طبق طرزالعمل ظبط میگردد. و آنگاه کسی حق شکایت را ندارند.