سرمای شدید زیر منفی ۳۳ درجه روند زندگی مردم بامیان را به مشکل مواجه ساخته اند.

۲۴ جدی ۱۴۰۱

سرمای بی پیشینه باصدها مشکلات دیگر، مردم را باروزهای دشواری رو رو کرده است .
برف های امسال هرچند سالی سبزی نویدمیدهد امابرای مردمیکه نه کاردارند ونه اقتصادی آنهارا درتنگنای مرگ وزندگی قرارداده اند. سرمادربخشهایی ازافغانستان تا منفی ۳۶ درجه رسیده است وزندگی عادی رامختل کرده است .
فوایدعامه امارت اسلامی میگوید:که راه مواصلاتی دایکندی،غور،بامیان وکابل مسدودشده است امااین مسیرها تاحدی طوفانی میباشد که برای رفت وآمد
برای مسافرین مساعدنیست.
براساس گزارش‌ها روز جمعه ولایت بامیان باداشتن سردترین روزهاو شبها بی پیشینه منفی ۳۳ درجه را تجربه کرد. ،کارشناسان این موج سرمارا خطرناک خوانده ومیگویند ممکن است فاجعهُ انسانی بی سابقه رادرقبال داشته باشد. مسیرهای ارتباطی مسدود و خانواده ها به نبه داشتن آب آشامیدنی صحی مواجه اند.

بشیر صداقت