خلاصه می‌میرگرد رادیویی در مورد چالش‌ها و فرا روی زنان

میز مدور رادیوی پیرامون چالش ها فرا روی زنان در جامعه به تاریخ

۱۵December
در رادیو بامیان روی موج ۸۹,۷اف ام به طور زنده به گردانندگی
نصیبه سعادت احمدی
ناهد صداقت.
همرا با مهمانان برنامه هر یک

مریم نوری :فعال حقوق زن
لیدا محمدی: فعال حقوق زن
اسما اسد: استاد دانشگاه
بوپایی بیگزاد: داکتر
هیله شیگوال: فعال مدنی
بحث و گفتگو صورت گرفت، و در ارتباط و چالش ها و راه حل پیشنهاد صورت گرفت .
در ارتباط به سوال برنامه ،
امنیت اجتماعی زنان در شرایط فعلی چگونه است ؟
که ازمحترمه، اسما اسد استاد دانشگاه پرسیده شد به گفته اسما
نا امنی اجتماعی خانم ها در اول از خانه شروع میشود بعددر اجتماع در بیرون از خانه یا محل کار ، در خیابان و بازار احساس امنیت نمیکند و این احساس نا امنی باعث میشود که در بین مردم به یک کار عادی تبدیل شود و خانم هارا از اجتماع دور کند ،وی همچنان افزود وضعیت کنونی اجتماعی زنان نگران کننده است.
همچنان لیدا محمدی فعال حقوق زن
یکی دیگر از مهمانان برنامه
در ارتباط به سوال گرداننده برنامه
امنیت اجتماعی زنان در شرایط کنونی و راه حل ان افزود،
خانم ها درشرایط کنونی و در اجتماع به چالش های زیادی روبرو است ، اکثر خانم در خانه هم امنیت روانی ندارد و این نا امنی از اجتماع بروز میکند ، به گفته وی اگر یک دختر بخواهد رویای داکتر شدن ،یا ثارنوال شدن را به سر داشته باشد غیر ممکن است ،چون یکی از دلایل نا امنی اجتماعی دختر بودن است که به وی گوش زد میشود از این ٱرزو و رویا دست بردارد .
ساره، در ارتباط به راه حل های چالش های اجتماعی گفت،
در قدم اول باید ٱگاهی مردم بلند برود ، و یکی دیگر از دلایل پایان بودن سطح سواد جامعه است که مردم از سواد کافی بر خوردار نست ،
کاهش دادن ازار و ازیت های خیابانی است ،که فامیل ها نقش زیادی دارد تا از خانواده خودی شان شروع کند کمک زیادی میکند به کاهش چالش های اجتماعی.
اشتغال زنان و نقش ان درتوسعه اجتماع چیست ؟
در ارتباط به این سوال گرداننده برنامه ،
هیله شینگوال، فعال مدنی
میگوید در شرایط کنونی بد بختانه اشتغال زنان روز به روز رو به کاهش است ، در حالی که اگر یک زن شغال در خانه باشد کمک زیادی مالی و معنوی میکند که از نگاه اسلام هم هیچ مشکل ندارد و در توسعه جامعه هم کمک کننده است ، فامیل های وجود دارد که بنا بر هر دلایل مرد ان خانواده از بین رفته پس خانم ان خانه مجبور است کار کند و شغل داشته باشد ، اگر این خانم در اجتماع احساس امنیت نداشته باشد پس چی کس حاضر است مصارف این خانواده را پرداخت کند ،اینها مجبور است دست به گدای بزند ، کار کاراست؟ فرق نمیکند بزرگ باشد یا خورد از دست دوزی گرفته تا قالین بافی، دوکان داری، داکتری،یار کار های دفتر همه در توسعه خانواده و اجتماع کمک میکند.
حقوق اولیه زن از نگاه دین مقدس اسلام چیست ؟
بوپای بیگزاد ،داکتر
در ارتباط به این سوال گفت، از هر حق که مرد برخوردار است ،زن نیز برخوردار است مانند حق انتخاب همسر همانطور در حق انتخاب رضایت مرد مهم است در این انتخاب اسلام حق را به زن نیز به طور مساویانه داده ،
در حق تحصیل نیز در هیچ جای اسلام گفته نشده که تنها مرد ها حق تحصیل را دارد ، بلکه زن نیز حق تحصیل را دارد،
اگر از نگاه اسلام به موضو ارث میراث بپردازیم چرا مردان دوبرابر زنان ارث میبرد دلایل منطقی وجود دارد ، به گفته وی چون مرد خانه در این صورت مکلف است کار کند عواید خانه رابه دست اورد و زن از این مکلفیت معاف است ،

نویسنده گزارش, نصیبه سعادت احمدی