مصاحبه با سرور دانش

از حادثه ۱۱ سپتامبر تا امسال ۴۱ هزار نفر گشته شده اند