برنامۀ تحت عنوان «مصؤنیت خبرنگاران» در بامیان برگزار شد

برنامۀ تحت عنوان «مصؤنیت خبرنگاران» در بامیان برگزار شد
امروز(سه شنبه،۸ جوزا) برنامۀ تحت عنوان « حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، روی موضوع مصؤنیت خبرنگاران» با حضور رئیس اطلاعات و فرهنگ، سخنگوی مقام ولایت، نماینده ریاست استخبارات، نماینده کمیته مصونیت خبرنگاران افغان و شماری از خبرنگاران در بامیان برگزار شد.
این برنامه ایجاد مصئونیت برای خبرنگاران در بامیان، به حمایت مالی کمیته مصؤنیت خبرنگاران از سوی رادیوی محلی بامیان برگزار شد.
در این برنامه ابتدا سخنرانان در رابطه به موضوعات همچون، اهمیت مصؤنیت خبرنگاران، مشکلات خبرنگاران ، راهکارهای مصؤن بودن خبرنگاران ، اهمیت موجودیت کمیته رسیدگی به تخطی رسانه ها و چگونگی همکاری ریاست استخبارات با رسانه ها صحبت کردند.
مولوی صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت: « ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان مصمم است تا با قوت تمام از خبرنگاران و رسانه ها در این ولایت حمایت نموده و تلاش میکنم که کمیته تخطی راسانه ها را نیز در بامیان ایجاد کنیم.»
در همین حال، عبدالصبور سیغانی سخنگوی مقام ولایت بامیان، از حمایت و همکاری همه جانبه رهبری اداره محلی بامیان در راستای تامین امنیت و ارائه به موقع اطلاعات برای خبرنگاران اطمینان داد.
از سوی هم، سید امین همتا نماینده کمیته مصؤنیت خبرنگار در بامیان، مشکلات خبرنگاران و رسانه ها را با رئیس اطلاعات و فرهنگ، سخنگوی مقام ولایت و نماینده ریاست استخبارات شریک نمود و از اشتراک کنندگان خواست، برای مصؤنیت خبرنگاران و ایجاد سهولت برای آنان همه دست به دست هم داده و از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.
در بخش دوم برنامه به خبرنگاران فرصت داده شد تا سوال ها و مشکلات خود را با مهمانان برنامه مطرح کنند. در همین حال، رئیس اطلاعات و فرهنگ، سخنگوی مقام ولایت بامیان، نماینده ریاست استخبارات و نماینده کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان در بامیان که در «پنل» حضور داشتند به سوالات خبرنگاران پاسخ ارائه کردند.

گزارشگر: عبدالوصیل سخی زاده