گفتمان صحی در مرکز ولایت بامیان برگزار شد

گفتمان صحی در مرکز ولایت بامیان برگزار شد

گفتمان صحی برای شماری از باشندگان بامیان در روستای ” میانه‌قد فولادی” از مربوطات مرکزی این ولایت برگزار شد. این گفتمان صحی، روز یکشنبه ۷ ماه عقرب، توسط رادیو بامیان برگزار گردید که در آن ۸۰ تن اشتراک کننده، اشتراک داشتند.

این « گفتمان صحی» در ابتدا با صحبت های سه نفر از داکتران، شروع شد که سخنرانان در این « گفتمان صحی» در بارۀ صحت طفل و مادر ، تغذیۀ سالم طفل و مادر و صحت روانی آنان، برای اشتراک کننده گان، معلومات صحی و رهنمودهای را، ارائه کردند.

در بخش دوم این برنامه، برای اشتراک کننده گان، نیز فرصت داده شد، تا به طور مستقیم و رو در رو با داکتران در این گفتمان صحی، سوال های صحی خود را مطرح کنند. این سه نفر از داکتران هم ، به سوال های صحی این اشتراک کننده گان به طور مفصل جواب دادند.

در پایان این « گفتمان صحی» برای اشتراک کننده گان قلم، کتابچه و بروشر ، که در آن ها معلومات صحی و پیام های صحی چاپ شده است نیز توزیع شد.

این « گفتمان صحی» رادیو بامیان، در مدت دونیم ساعت، در مرکز ولایت بامیان برگزار گردید. قبل از این برنامه گفتمان صحی رادیو بامیان در ولسوالی های شیبر، یکاولنگ۱ ، یکاولنگ۲ و پنجاب برگزار شده است و قرار است از طریق امواج رادیو بامیان برای عموم مردم بامیان هم به نشر برسد.

رادیو بامیان، اولین رادیوی خصوصی و محلی در افغانستان است.