گفتمان صحی در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان برگزار شد

گفتمان صحی در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان برگزار شد

گفتمان صحی برای شماری از باشندگان بامیان در ولسوالی پنجاب این ولایت برگزار شد. این گفتمان صحی، روز چهارشنبه ۳ ماه عقرب، توسط رادیو بامیان برگزار گردید که در آن ۸۰ تن اشتراک کننده، اشتراک داشتند.

این « گفتمان صحی» در ابتدا با صحبت های سه نفر از روانشناسان و داکتران، شروع شد که سخنرانان در این « گفتمان صحی» در بارۀ صحت روانی زنان، صحت طفل و مادر و تغذیۀ سالم طفل و مادر، برای اشتراک کننده گان، معلومات صحی و رهنمودهای را، ارائه کردند.

در بخش دوم این برنامه، برای اشتراک کننده گان، نیز فرصت داده شد، تا به طور مستقیم و رو در رو با داکتران و روانشناسان در این گفتمان صحی، سوال های صحی خود را مطرح کنند. این سه نفر از داکتران هم ، به سوال های صحی این اشتراک کننده گان به طور مفصل جواب دادند.

در پایان این « گفتمان صحی» برای اشتراک کننده گان قلم، کتابچه و بروشر ، که در آن ها معلومات صحی و پیام های صحی چاپ شده است نیز توزیع شد.

این « گفتمان صحی» رادیو بامیان، در مدت دونیم ساعت، در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان برگزار گردید. قبل از این برنامه گفتمان صحی رادیو بامیان در ولسوالی های شیبر، یکاولنگ۱ و یکاولنگ۲ برگزار شده است و قرار است که در مرکز این ولایت نیز برگزار گردد و از طریق امواج رادیو بامیان برای عموم مردم بامیان هم به نشر برسد.

رادیو بامیان، اولین رادیوی خصوصی و محلی در افغانستان است.