گفتمان صحی در ولسوالی یکا ولنگ۲ ولایت بامیان برگزار شد

گفتمان صحی در ولسوالی یکا ولنگ۲ ولایت بامیان برگزار شد

گفتمان صحی برای زنان بامیان در ولسوالی یکاولنگ نمبر۲ این ولایت برگزار شد. این گفتمان صحی، روز سه شنبه، توسط رادیو بامیان برگزار گردید که در آن، بیشتر از ۸۰ زن، اشتراک داشتند.
این « گفتمان صحی» دارای دو بخش بود. بخش اول آن با صحبت های سه نفر از داکتران بامیان، شروع شد که این داکتران، در این « گفتمان صحی» در بارۀ صحت روانی زنان، صحت طفل و مادر و تغذیۀ سالم طفل و مادر، برای این اشتراک کننده گان، معلومات صحی را، ارایه کردند.
در بخش دوم این گفتمان صحی برای اشتراک کننده گان فرصت داده شد، تا به طور مستقیم و رو در رو با داکتران در این گفتمان صحی، سوال های صحی خود را مطرح کنند. این سه نفر از داکتران هم ، به سوال های صحی این اشتراک کننده گان به طور مفصل جواب دادند.
در پایان این « گفتمان صحی» برای اشتراک کننده گان قلم، کتابچه و بروشر، که در آن ها معلومات صحی و پیام های صحی چاپ شده است توزیع شد، تا با خود به خانه های خود ببرند و از معلومات صحی و پیام های صحی آن ها ، افراد خانواده های آنها هم استفاده بتوانند.
این « گفتمان صحی» رادیو بامیان، در مدت دونیم ساعت، در ولسوالی یکا ولنگ نمبر۲ ولایت بامیان برگزار گردید. پیش از این دو برنامه گفتمان صحی رادیو بامیان در ولسوالی های شیبر و یکاولنگ۱ این ولایت برگزار شده است و قرار است که در تعدادی از ولسوالی های دیگر این ولایت نیز برگزار گردد و از طریق امواج رادیو بامیان برای عموم مردم بامیان هم به نشر برسد.
رادیو بامیان، اولین رادیوی خصوصی و محلی در افغانستان است.