برگزار شدن گفتمان صحی در ولسوالی شیبر ولایت بامیان

برگزار شدن گفتمان صحی در ولسوالی شیبر ولایت بامیان

گفتمان صحی برای زنان بامیان در ولسوالی شیبر این ولایت برگزار شد. این گفتمان صحی، روز پنج شنبه، توسط رادیو بامیان برگزار گردید که در آن، بیشتر از ۸۰ زن، اشتراک داشتند.

این « گفتمان صحی» نخست با صحبت های سه نفر از داکتران بامیان، شروع شد که این داکتران، در این « گفتمان صحی» در بارۀ صحت جسمی و روانی زنان، صحت طفل و مادر و تغذیۀ سالم طفل و مادر، برای این اشتراک کننده گان، معلومات صحی را، ارایه کردند. برای اشتراک کننده گان،نیز فرصت داده شد، تا به طور مستقیم و رو در رو با داکتران در این گفتمان صحی، سوال های صحی خود را مطرح کنند. این سه نفر از داکتران هم ، به سوال های صحی این اشتراک کننده گان به طور مفصل جواب دادند.

در پایان این « گفتمان صحی» برای اشتراک کننده گان قلم، کتابچه و بروشر، که در آن ها معلومات صحی و پیام های صحی چاپ شده است نیز داده شد، تا با خود به خانه های خود ببرند و از معلومات صحی و پیام های صحی آن ها ، افراد خانواده های آنها هم استفاده بتوانند.

این « گفتمان صحی» رادیو بامیان، در مدت دونیم ساعت، در ولسوالی شیبر ولایت بامیان برگزار گردید و قرار است که در تعدادی از ولسوالی های دیگر این ولایت نیز برگزار گردد و از طریق امواج رادیو بامیان برای عموم مردم بامیان هم به نشر برسد.

رادیو بامیان، اولین رادیوی خصوصی و محلی در افغانستان است.