سرپرست وزارت زراعت: مدیریت آب‌های کشور به سه وزوارت‌خانه بطور مشترک سپرده شده است

سرپرست وزارت زراعت: مدیریت آب‌های کشور به سه وزوارت‌خانه بطور مشترک سپرده شده است

۱۴۰۲/۷/۱۱

طبق فرمان رهبری ا.ا.ا. مدیریت آب‌های سرزمینی و زیر زمینی به وزارتخانه‌های زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت انکشاف دهات و وزارت آب و برق سپرده شده‌اند. این مطلب را امروز سه‌شنبه مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت،آبیاری و مالداری در مجلسی با دهقانان و کوپراتیف‌های زراعتی در بامیان گفته است.

در خبرنامه که از سوی دفتر سخنگوی والی بامیان منتشر شده نیز آمده‌ است‌که بخاطر چگونگی مدیریت آن رهنمود نیز صادره شده است.

طبق معلومات خبرنامه، آقای عمری در این جلسه تعهد داده است که طرح‌های موثر را بخاطر پیشرفت و انکشاف زراعت در سطح کشور روی دست دارد و بزودی تطبیق خواهند کرد.