چهارتن به شمول دو زن ویک طفل ازاثرحادثه ترافیکی دربامیان کشته شدند

سمونمل محمدعلی لکزی آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت بامیان دراین باره گفت که صبح امروز ازاثر انحراف یک موتر تیز رفتار، دراین ولایت چهار نفرکشته وسه تن دیگرزخمی شدند.

آقای لکزی افزود که یک موتر تیز رفتار نوع کرولا در ساحه دوآب بروله ولسوالی شیبربامیان، به دلیل سرعت بیش از حد ازجاده منحرف شده که درنتیجه دو زن، یک کودک ویک مرد کشته شده وسه تن ازسرنشینان دیگراین موتر زخمی شده اند.

زخمی های این حادثه به شفاخانه ولایتی بامیان منتقل شده و مقامات وضعیت صحی آنان را خوب خوانده اند.

مقامات می‌گویند که این حادثه ناشی از تیز رانی موتر وان بوده است. خرابی سرک ها، نبود علامات ترافیکی وبی احتیاطی رانندگان درمسیرجاده ها ازجمله عوامل عمده حادثات ترافیکی دربامیان خوانده شده است.

car_ac_408124410