کشف و ضبط مقدار مهمات واسلحه سقیله توسط نیروهای امنیت ملی بامیان

مقامات محلی درولایت بامیان می‌گویند که نیروهای ریاست امنیت ملی بامیان طی سه عملیات اوپراتیفی مقدار زیادی اسلحه ومهمات سقیله وخفیفه را کشف کرده اند.

این مقدار مهمات شامل یک مسند هاوان۸۲ملی متری، ۱۳فیرمرمی هاوان، ۱۳ فیرمرمی راکت انداز، ۵ ماین بشکه‌ای با ریموت کنترول، دوقبضه تفنگچه، هفت عدد ماین ضد پرسونل، سه صندوق مرمی پیکا، مقداری مرمی زیکویک ومقدار مهمات وسلاح های سبک وسنگین دیگرمی‌شود.

محمدطاهرزهیروالی بامیان دراین باره گفت:” تا حدی زیادی را نیروهای ریاست امنیت ملی درکشف، دفع وخنثی سازی پلان های شوم هراس افگنان موفقانه عمل کرده است”.

والی بامیان افزود که کشف این مقدار سلاح ومهمات که برای حملات هراس افگنان بر ساحات مرزی بامیان مورد استفاده قرار میگیرفت روی بهبود امنیت این ولایت تأثیرمستقیم ومثبت دارد.

مقامات می‌گویند که تا کنون فرد ویا گروهی درپیوند به این قضیه دستگیرنشده است. ازسویی هم نیروهای ریاست امنیت ملی بامیان طی عملیات های اوپراتیفی دو تیم بزرگ قاچاقبرآثار باستانی را که شامل نزدیک به ده نفرمی‌شوند دستگیر وبه نهاد های عدلی وقضایی معرفی کرده استIMG_8638