معصومه حسنی، مقام نخست مسابقات اسکی بانوان دربامیان را کسب کرد

ولایت بامیان امروز برای پنجمین دور شاهد برگزاری مسابقات اسکی بانوان ورزشکار بود.

دراین مسابقات که در دو دور برگزارشد، ۱۳ تن از بانوان ورزشکار فاصله حدود ۲۰۰ متر را درپارک اسکی شهید مزاری” شهدی وحدت ملی” درمرکزولایت بامیان درآن اشتراک داشتند.IMG_0442

این مسابقات به هدف تشویق دختران به روآوردن به ورزش اسکی، تأمین صلح درافغانستان وحضوربانوان درعرصه های مختلف راه اندازی شده بود.

معصومه حسنی که مقام نخست این مسابقات را دردو دور ازآن خود کرد می‌گوید:” پنج سال است که اسکی بازی می کنم ودریکی ازمسابقات خارجی نیز اشتراک کردیم وبسیار خوشحالم که دراین دور مقام اول را کسب کردم”.

فریبا وفاطمه نظری دو ورزشکار دیگر نیز دراین مسابقه مقام های دوم وسوم را ازآن خود کردند.

علی‌شاه فرهنگ یکی ازبرگزار کنندگان این مسابقه می‌گوید که درسالیان اخیر علاقه مندی دختران بامیانی به ورزش اسکی افزایش یافته است.

قراراست فردا جمعه نیز هفتمین دورمسابقات بین المللی اسکی با حضور نزدیک به ده ورزشکار خارجی از کشورهای مختلف درساحه چپ دره ولایت بامیان برگزارشود.

بامیان از ولایات امن درمرکز افغانستان است که ازسوی ورزشکاران واسکی بازان خارجی بهترین مکان برای اسکی خوانده شده است.